Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 

Новини - Сайт

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

______________2014  №_______

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ЛІЦЕЮ  «УНІВЕРСУМ»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  М. КИЄВА

(НОВА  РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  КОД - 26125822

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 

____________________      Є. ЯРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1     ЛІЦЕЙ  “УНІВЕРСУМ”  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  М. КИЄВА  рішенням  Київської  міської  ради  від  02.10.2013  № 54/9642  “Про  деякі  питання  діяльності  навчальних  закладів, що  належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Києва  та  передаються  до  сфери  управління  Шевченківської  районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації”  перейменовано  з  ліцею  “Універсум”  та  передано  до  сфери  управління  Шевченківської  районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації.

1.2           ЛІЦЕЙ  “УНІВЕРСУМ”  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  М. КИЄВА  є  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з  профільним  навчанням  та  допрофесійною  підготовкою (надалі – ліцей)  і  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  освіти  і  науки  України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про  загальноосвітній  навчальний  заклад, цим  Статутом.

1.3     ЛІЦЕЙ  “УНІВЕРСУМ”  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ М. КИЄВА  заснований  на   комунальній  власності   територіальної  громади. Засновником  та  власником  ліцею  є  територіальна  громада  міста  Києва, від  імені  якої  виступають  Київська  міська  рада  та  уповноважені  нею  органи. Ліцей  забезпечує  здобуття  загальної  середньої  освіти  і  здійснює  підготовку  до  вступу  у  вищі  навчальні  заклади. Ліцей  може  надавати  платні  послуги.

1.4     Місцезнаходження ліцею: 03056, Київ, пров. Політехнічний  3-А.

1.5            Засновник  або  уповноважений  ним  орган  здійснює  фінансування  ліцею, його  матеріально – технічне  забезпечення, надає  необхідні  будівлі, інженерні  комунікації, обладнання, організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  обслуговування, харчування  учнів.

1.6    Ліцей є  юридичною  особою, може  мати   розрахунковий  рахунок  в  установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.7           Класи у ліцеї формуються за погодженням з Управлінням  освіти  Шевченківської  районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу,  відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу  та  за  результатами  конкурсних  випробувань.

1.8           Ліцей  здійснює  прийом  учнів  на  конкурсній  основі  відповідно  до правил  конкурсного  прийому  дітей.

1.9           З урахуванням освітніх запитів населення, забезпечення  прав  учнів  на  здобуття повної  середньої  загальної  освіти, кадрового забезпечення  та  методичної  бази  ліцей  організує навчання в старшій школі за одним або кількома  профільними  напрямами.

 

1.10  Класи  більш  раннього  ступеню  навчання  можуть  бути  загальноосвітні, класи  з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів, класи  з  дистанційною  формою  навчання  та  інклюзивні  класи  для  навчання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами.

1.10      Індивідуальне навчання та навчання екстерном в  ліцеї організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених  Міністерством  освіти  і  науки  України.

1.11      Поділ  класів  на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  здійснюється  в  робочому  порядку  на  підставі  нормативних  документів. Класи  діляться  на  групи  при  викладанні  профільних  предметів, математики, української  мови, іноземних  мов, інформатики, трудового  навчання.

 

 

2. ЗАРАХУВАННЯ  УЧНІВ  ДО  ЛІЦЕЮ  ТА  ЇХ  ВІДРАХУВАННЯ

2.1           Зарахування  учнів  до ліцею  здійснюється  на  конкурсній  основі  у  встановленому  порядку.

 

2.2           Зарахування учнів до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом  директора.

 

2.3           Конкурсний  прийом  дітей  здійснюється  на  підставі  правил  конкурсного  прийому, погодженому  з  Управлінням  освіти  Шевченківської  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації.

 

2.4           Для зарахування учня до ліцею батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, при  прийомі  до  10  класу – свідоцтво  про  базову  середню  освіту.

 

2.5            Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 

2.6            Переведення учнів ліцею  до наступного класу здійснюється у  встановленому порядку.

 

2.7            У разі  потреби  переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.8            Учні  ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із ліцею. За рішенням педагогічної ради  ліцею, погодженим з  Управлінням  освіти  Шевченківської районної в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається  відрахування учнів із ліцею  та переведення їх до закладу за місцем проживання. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється  управління  освіти  за місцем  проживання  учня. За сприяння  управління освіти  Шевченківської  районної в місті  Києві  державної  адміністрації такі учні переводяться до іншого навчального закладу. Рішення про відрахування із ліцею  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За   сприяння  управління  освіти  Шевченківської  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації  такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

3.1           Навчально-виховний процес в  ліцеї здійснюється відповідно до робочого  навчальних  планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених  Міністерством  освіти  і  науки України. У робочому навчальному плані ліцею з урахуванням його профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.2            Робочі  навчальні  плани  ліцею  затверджуються   управлінням  освіти  Шевченківської  районної в місті Києві державної адміністрації.

3.3            Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4             Ліцей  працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства  освіти  і  науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5             В ліцеї мовою навчання є українська.

3.6             Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та цього Статуту з урахуванням профілів  навчання та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.7           Навчально-виховний процес в ліцеї здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

 

3.8        Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв ліцей за погодженням з Управлінням  освіти  Шевченківської  районної  в  місті Києві державної адміністрації  створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

 

3.9         В  ліцеї навчально-виховна робота  може поєднуватись з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. Науково – методична робота в ліцеї забезпечується через роботу кафедр. Кількість кафедр та їх керівництво затверджуються наказом директора «Про організацію науково – методичної роботи в ліцеї» на початку кожного навчального  року.

3.10      Ліцей може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.11      Навчальний рік в  ліцеї  починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.12      Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються ліцеєм у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з  Управлінням  освіти  Шевченківської  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації.

3.13      Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

3.14      Тривалість уроків в  ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  Управлінням  освіти  Шевченківської  районної  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації,  державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.15      В ліцеї допускається проведення підряд двох уроків з одного предметів інваріантної та варіативної частини.

3.16      Заклад може обрати інші, крім уроків, форми організації навчально-виховного процесу.

3.17       У  8 – 11  класах  в  освітній  галузі  «Технології»  викладаються  курси    інформаційних  технологій.

3.18      Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після четвертого або п’ятого уроку) — 20 хвилин.

3.19      Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором  ліцею.

3.20       Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.21      Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.22      Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються учителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.23      Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється на підставі угоди з медичним закладом або медичною установою

4. ОЦІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ  УЧНІВ

4.1    Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  ліцею  визначаються  відповідно  до  встановлених  критеріїв Міністерством  освіти  і  науки  України.

4.2            Облік навчальних досягнень учнів  ліцею  протягом навчального року здійснюється у класних журналах  відповідно  до  інструкцій, затверджених Міністерством  освіти  і  науки  України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3            Ліцей може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з Управлінням  освіти  Шевченківської  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4           Навчання у випускних ( 9-х і 11-х) класах ліцею завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством  освіти  і  науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому Міністерством  освіти  і  науки  України та Міністерством  охорони  здоров’я  України.

4.5           За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

4.6           Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I—II рівня акредитації.

4.7           Учням (вихованцям), які закінчили старшу школу 11-й  клас видається атестат про повну загальну середню освіту.

4.8           Випускникам 9-х, 11-х  класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.9           За відмінні успіхи в навчанні учні 8-х - 10-х  класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники закладів III ступеня — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-х  класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством  освіти  і  науки  України.

4.10      За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.11      Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.12      Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється уповноваженими  органами  влади.

5. ВИХОВНИЙ  ПРОЦЕС  У  ЛІЦЕЇ

5.1    Виховання учнів  ліцею  здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2  Цілі виховного процесу в ліцеї  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3    В  ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

5.4  Примусове залучення учнів ліцею  до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.5  Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

5.6 Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

6. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

6.1    Учасниками навчально-виховного процесу в  ліцеї  є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2     До  викладацької  роботи  в  ліцеї  можуть  залучатись  викладачі  вищих  навчальних  закладів, інші  спеціалісти. які  мають  відповідну  фахову  освіту.

6.3   Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад, цим  Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

6.4    Учень  — особа, яка навчається і виховується в ліцеї.

6.5    Учні  ліцею  мають  гарантоване  державою  право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою ліцею;
 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.6  Учні  ліцею  зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ліцею, його Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку ліцею;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

6.7             Учні  ліцею  залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно- корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.8             За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку  учні  можуть  бути  відраховані  з  ліцею  за  погодженням  з  Управлінням  освіти  Шевченківської  районної  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації.

6.9           Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан, здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.10      До педагогічної діяльності в  ліцеї  не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.11      Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

6.12      Директор  ліцею  призначається та звільняється з посади Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської  міської  державної  адміністрації) за поданням Голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.13      Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора ліцею.

6.14      Призначення на посаду педагогічних працівників може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється  ліцеєм та затверджується Управлінням  освіти  Шевченківської  у  місті  Києві  районної  державної  адміністрації.

6.15      Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором  ліцею  і  затверджується  Управлінням  освіти  Київської  у  місті  Києві  районної  державної  адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження  може бути меншим за тарифну  ставку (посадовий оклад) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

6.16      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.17      Директор  ліцею призначає  педагогів-вихователів, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких встановлюються нормативно-правовими  актами  Міністерства  освіти  і  науки  України, Статутом  ліцею.

6.18      Кількість  штатних  посад педагогів-вихователів  класів визначається  штатним  розписом  і  відповідає  кількості  класів  у  ліцеї.

6.19      Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

6.20      Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до  встановленого  порядку. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) — методист”, “педагог — організатор — методист” та інші.

6.21      Педагогічні працівники закладу мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів ліцею та інших органів самоврядування, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її у разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.22      Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін              відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів  встановленим критеріям оцінювання, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, адміністрації  ліцею;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження керівника директора  ліцею;
 • вести відповідну документацію.

 

6.23      Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку  ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.24      Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

6.25      Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх       діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, адміністрації  ліцею  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ліцею;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.26      Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту ліцею;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників ліцею;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.27 У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, ліцей  може  порушувати  в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

7. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ

7.1  Керівництво ліцеєм здійснює його директор. Директором  ліцею може  бути  громадянин  України, який  має  вищу  педагогічну освіту  на  рівні  спеціаліста або магістра, стаж  педагогічної  роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у  встановленому порядку.

7.2  Директор  ліцею:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
 • Забезпечує захист персональних даних учнів (вихованців/дітей) та педагогічних працівників, які обробляються в закладі. Здійснює контроль за виконанням покладених, відповідно до наказу керівника закладу, функцій на відповідальних осіб за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту

7.3            Директор  ліцею є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.4           Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш, як чотири рази на рік.

7.5           Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи закладу;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів  до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу

7.6            В  структурі  методичної  роботи  в  ліцеї  створюються  кафедри (методичні  об’єднання). Керівники  кафедр (методичних  об’єднань) затверджуються  наказом  директора.

7.7           Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом ліцею і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.8           В  ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, які  діють  на  підставі положення.

7.9           До складу Ради  ліцею  обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців)  ліцею, батьків і громадськості.

7.10      Члени піклувальної ради ліцею обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

7.11      Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

8. МАЙНО  І  КОШТИ  ЛІЦЕЮ

8.1  Майно  ліцею  належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління. Ліцей  має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку) передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

8.2 Джерелами  фінансування  ліцею  є:

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • добровільні  та  благодійні  пожертви юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

8.3 Бухгалтерський  облік  ліцею здійснюється централізовано через    бухгалтерію Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. За  рішенням  власника  ліцею  бухгалтерський  облік  може  здійснюватись  самостійно.

8.4 Ліцей має право згідно із законодавством придбати  або орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.5 Ліцей  має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку) передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

8.6 Звітність про діяльність ліцею ведеться відповідно до законодавства.

9. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1  Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2 Ліцей  має  право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3 Участь ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ  І  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ЗАКЛАДУ

10.1 Ліцей здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності і надає фінансову статистичну та іншу звітність у порядку встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність  ліцею надається до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

10.2 Державний контроль за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.3 Основною формою державного контролю за діяльністю  ліцею є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у  встановленому порядку.

10.4 Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства  освіти  і  науки України  за поданням органу громадського самоврядування закладу або  Управління  освіти  Шевченківської  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації.

10.5  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою  ліцею, проводяться  управлінням  освіти  Шевченківської  в  місті  Києві  районної  державної  адміністрації.

10.6 Реорганізація та ліквідація  ліцею  здійснюється у  визначеному  законодавством  порядку.

11. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Положення  цього  Статуту  набирають  чинності  з  моменту  його  державної  реєстрації.

11.2 Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При виникнення розбіжностей цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

 

 

 

Керівник апарату                                                             В. Царан

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net