Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Економіка

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

ВСТУП

Темою своєї наукової роботи я обрала питання «Інвестиції в людський ресурс: сутність та структура», тим самим вирішила розкрити тему - що  таке людський ресурс і яку роль він відіграє в економіці країн,чи важливий розвиток людського капіталу, його складові частини, скільки коштів вкладається в його розвиток, чи ефективні ці вкладення, на що впливає якість робочої сили – все це буде досліджено в моїй роботі.

В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому господарстві визначається її інтелектуальним потенціалом і рівнем його використання. Нині одним з найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація виробництва, що передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її підвищення. Тому пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має стати накопичення кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, шляхом безперервного розвитку персоналу підприємств та організацій. Інвестиції у розвиток людських ресурсів є одним із основних чинників збільшення продуктивності, подолання кризових явищ та досягнення високих темпів економічного зростання. Підприємства, що постійно займаються питаннями інвестування у розвиток персоналу, відзначаються високим рівнем прибутковості, фінансової стійкості та швидко здобувають вагомі конкурентні переваги. [1, с. 138]

Проблеми формування, розвитку та оцінки людського капіталу досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Л. Абалкін, С. Архієрєєв, Д. Богиня, О. Власюк, В. Геєць, О. Гришнова, М. Долішній, С. Дятлов, О. Захарова, Г. Євтушенко, В. Куценко, І. Лукінова, В. Мандибура, Дж. С. Мілль, С. Мочерний, В. Оникієнко, В. Петті, А. Покритан, А. Сміт, Г. Тарасенко, С. Тютюнникова та інші. У більшості робіт, в основному, людський капітал розглядається як об’єкт інвестування, в той же час недостатня увага приділяється людському капіталу як суб’єкту цього процесу. Потребують подальшого дослідження питання сутності інвестицій в людський капітал та їх відмінності від інших видів капіталу, методів оцінки віддачі від інвестицій у людський капітал. Останнє і підкреслює актуальність дослідження проблеми формування та реалізації людського капіталу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку.

Мета роботи - розглянути і проаналізувати інвестиції в людський ресурс їх сутність та структуру

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі основні завдання :

- вивчити методологічні основи концепції людського капіталу;

- розкрити сутність і значення людського капіталу як економічного розвитку в будь-якій сфері виробництва й на будь-якому його рівні;

- уточнити класифікацію видів інвестицій;

- дослідити особливості процесу інвестування у людський капітал;

- розглянути ефективність інвестицій у світі та Україні

Об'єкт дослідження - людський капітал

Предмет дослідження - інвестиції в людський ресурс: їх  сутність та структура

 

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 20
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

Автори  дослідження - Бичек  М. В, вчитель  географії, Лугін  Михайло, учень  11-А  класу

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 28
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

Автори: Бобровський  М. В., вчитель  географії, Лашко  Артем, учень  11-А  класу

 

ВСТУП

Сучасний  етап  розвитку процвітаючих в економічних відносинах країн  характеризується  переходом від так званої  індустріальної  економіки до постіндустріальної. Це пов’язано з підвищенням значущості сфери послуг, перетворенням її на рушійну силу господарювання. Цей процес потребує істотного перегляду стратегії маркетингу, зміни способу мислення керівників підприємств і державних діячів. Сучасні тенденції розвитку оточуючого світу, вимоги конкурентного середовища та його постійні зміни вимагають від системи маркетингу більшої гнучкості та динамічності.

Темою  нашої  роботи  був  розгляд  такої  сучасної  маркетингової  технології, як  краудсорсинг. В  роботі  розглянуті  специфіка  краудсорсингу, методичні  особливості  використання  та  позитивні  і  негативні  сторони  його. Маркетологи  успішних  американських підприємств  підкреслюють  важливість  максимально  точного  знання  свого споживача  з  використанням   методів  зворотного  зв’язку, що  відповідають вимогам  підприємства. Саме  інтерактивні  технології  спілкування  зі  споживачем  дають  змогу  максимально  вивчити  запити  споживача. А  краудсорсингова  технологія  дає  змогу  ще  й  самому  споживачу  брати  участь  у  створенні  продукту.

Актуальність  роботи  полягає  в  тому, що  маркетингові  інтернет-технології  широко  впроваджуються  на  Заході, а  от  в  Україні  ці  технології  поки  що  тільки  починають  розвиватись. Бізнесу  потрібно  обов’язково  вивчати  маркетингові  технології  глобальної  мережі, використовуючи і  краудсорсинг.

Завдання  роботи  формулюються  відповідно  до  сновної  мети  і  включають  в  себе:

-вивчення краудсорсингу як інноваційної концепції сучасного маркетингу;

-освоєння краудсорсингу в сучасному світі;

Робота  складається  зі  вступу, трьох  розділів  і  висновків. В  першому  розділі  розглядається  маркетинг  як  економічна  наука, в  другому  розглядаються  сучасні  маркетингові  технології, в  третьому – краудсорсинг  як  приклад  сучасної  маркетингової  технології.

Робота  може  бути  використана  для  формування  маркетингової  стратегії  компаній, а  також  для  формування  курсу  з  економічної  теорії.

 

 

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 18
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

Автори:  Бобровський  М. В., вчитель  географії, Хоменко  Максим, учень  11-А  класу

 

 

ВСТУП

На  економічне  становище  країни  та  її  окремих  регіонів  крім виробничо-економічних  чинників  (наявність  матеріальних  ресурсів  виробництва, забезпеченість  трудовими  ресурсами, науково-технічний прогрес) впливають  і  такі  чинники, як  інституційне  середовище, норми  моралі, традиції, що  відображають  особливості  взаємин  людей  у  ​​певних соціально –економічних  умовах. У  цьому  зв'язку  поняття  «капітал»  в економічній  науці  стало  трактуватися  більш  широко, стали  виділятися його  нові  різні  форми. Це  стосується  і  соціального  капіталу, накопичення і  функціонування  якого  може  приводити  до  поліпшення  економічних результатів  не  тільки  окремої  фірми, а  й  країни  в  цілому, а  також окремих  її  регіонів.

У  сучасних  умовах  соціальний  капітал  є  значущим  чинником, що впливає  на  економічний  розвиток  країн. Роль  соціального  капіталу  в економіці  обумовлена, насамперед, тим, що  він  полегшує  економічним агентам  доступ  до  інформації  і  благам, що  в  свою  чергу  збільшує  обсяг доступних  ресурсів, а  також  знижує  витрати. Ефективність  економік  з високим  рівнем  соціального  капіталу  визначається, насамперед, скороченням  витрат  на  державні  інститути, контроль  за  дотриманням угод  і  контрактів  як  формальної  основи  економічних  відносин. Як елемент  соціально-економічної  системи  соціальний  капітал  збільшує віддачу  від  інвестування  в  інші  види  капіталів (природний, фінансовий, фізичний  і людський), і внаслідок  цього  призводить  до  більш  ефективного  економічного  зростання  та  соціально-економічного  розвитку. Таким  чином, соціальний  капітал  сприяє  формуванню  таких  інститутів, норм  і  моделей  поведінки, які  можуть  впливати  на  розвиток  економіки. Соціальний  капітал, впливаючи  на  соціально-економічний  розвиток  і зростання  якості  життя  населення, виступає  конкурентною  перевагою різних  економічних  агентів  і  підсистем  соціально-економічної системи, забезпечуючи  його  володарям  реальні  економічні  вигоди, пов'язані  з економією  витрат, додатковим  приростом  національного  продукту  і доходу.

Багатомірність  і  багатоаспектність  соціального  капіталу  як економічної  категорії  призвела  до  того, що  на  сьогоднішній  день  існує безліч  підходів  до  дослідження  соціального  капіталу. Це  робить актуальним  уточнення  понятійного  апарату  соціального  капіталу, подальший  аналіз  природи, структури  та  форм  його  реалізації. Теоретичну базу дослідження  соціального  капіталу  заклали  П.Бурдье, Е.Глейзер,  Дж.Коулман,  Р.Патнем.

Незважаючи  на  існуючий  світовий  і  вітчизняний  досвід  у  вивченні категорії «соціальний капітал», за  межами  дослідницького  інтересу  до  цих пір залишається  ряд  проблем, що  стосуються  комплексного  визначення соціального  капіталу  та  його  впливу  на  економічний розвиток. Недостатньо досліджені інституційні основи функціонування соціального капіталу, його структурні рівні та форми реалізації. Мета і завдання дисертаційного  дослідження. Метою  роботи  є  розкриття  інституційно-економічних  особливостей  функціонування  та  розвитку  соціального капіталу. Для  досягнення  зазначеної  мети  були  поставлені  і  вирішені наступні  завдання, що  відображають  логіку  і  структуру дослідження:
- Дати  характеристику  соціальному  капіталу  як  економічної  категорії, виявити  його  структуру  та  рівні  усуспільнення, проаналізувати  інвестиції в  соціальний  капітал  та  їх  вплив  на  економічний  розвиток;
- Показати взаємозв'язок соціального капіталу та інституційного середовища економічної системи;
- Систематизувати  елементи  соціального  капіталу, розкрити  напрямки впливу  елементів  соціального  капіталу  на  транзакційні  витрати;

Об'єктом  нашого  дослідження  виступає  соціальний  капітал як  економічна  категорія  і  економічний  інститут. Предметом  дослідження є соціально-економічні  процеси  та  відносини, пов'язані  з  формуванням  і функціонуванням  соціального  капіталу  в  економічній  системі.
Теоретико-методологічну  базу  дослідження  склали  роботи  зарубіжних  і  вітчизняних  економістів, які займаються  проблемою  соціального  капіталу, вивченням  його  функцій  та  структури  на  різних  рівнях  соціально-економічної  системи. У  процесі  дослідження  використовувалися  методи системного   аналізу, методи  статистичного  та  порівняльного  аналізу.

Актуальність  роботи  полягає  у  розгляді  соціального  капіталу  як  особливого  капіталу, який  може  принести  економічні  вигоди. В  роботі  розглядається  і  поняття,  безпосереднім  чином  пов’язане  з  соціальним  капіталом – соціальні  ресурси. Зроблений  порівняльний  аналіз  між  соціальними  ресурсами  та  природними  і  інформаційними. Зроблена  спроба  прослідкувати  вплив  рівня  розвитку  соціального  капіталу  на  економічні  показники  держави.

Практична  значимість  дослідження  полягає  в  можливості використання  його  результатів: у  наукових  дослідженнях – для  розробки комплексного  підходу  до  забезпечення  зростання  соціального  капіталу  на різних  рівнях  економіки; в  практиці  державного  управління – при  розробці  програм  соціально-економічного  розвитку;  у  навчальному процесі – при  розробці  курсу  «Економічна теорія».

 

Детальніше...

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net